Aktuality
Aktuality
03/27/09 Upozornenie - plasty
02/01/11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
02/28/11 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, SIEA
04/28/11 Zverejňovanie zmlúv
01/02/12 Elektronický odpad - zber
05/16/12 Zber opotrebovaného kuchynského oleja
10/29/12 Miestna ľudová knižnica - otváracia doba
09/09/13 Predaj obecných pozemkov
10/16/13 Čo nepatrí do smetnej nádoby
10/21/13 Komunálny odpad - vývoz
12/31/14 Profil verejného obstarávateľa
04/08/15 Cena vody - zmena
07/27/15 Zákaz vývážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu
11/10/15 Vývoz žúmp - objednávky
03/23/16 Ponuka rozbor odpadovej vody z ČOV
06/21/16 Kontajnery pri cintoríne
12/14/16 Kaderníctvo - oznam
03/17/17 Prísny zákaz rozkopávok
09/20/17 Prevod majetku zámer
11/06/17 Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie
11/22/17 Zámer
05/04/18 "Infolist - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná - Projekt".
05/23/18 Informačná povinnosť - ochrana osobných údajov
06/06/18 Informácie z obce prostredníctvom E-mailu
08/01/18 Vyhlásenie regulačného stupňa č. 3 - nedostatok vody
11/05/18 Kaštieľ Patrovec - obnova budovy a činnosti
11/07/18 Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv
11/29/18 Povinnosť registrácie chovu ošípaných
01/28/19 Mikroregión Machnáč Inovec - info list kompostéry
02/21/19 Informácia vytriedené položky
04/24/19 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
05/06/19 Návrh Záverečný účet Obce Veľká Hradná za rok 2018
05/07/19 Triedenie odpadu - kovy
06/04/19 Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou V.Hradná
06/05/19 Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ
09/16/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok
10/07/19 Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
10/20/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
10/29/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
11/03/19 Voľby do NR 2020 - voľba poštou
11/04/19 Návrh Dodatok č. 2 k VZN
11/05/19 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do NR SR
11/14/19 E-mailová adresa doručenie oznámenia o delegovaní člena voľby NR SR
11/17/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
12/08/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
12/12/19 Obec hľadá obecného kronikára
12/15/19 Vianočné želanie
01/10/20 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR
01/11/20 Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
02/03/20 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec