Aktuality arrow Aktuality arrow Výberové konanie na voľbu kontrolóra obce II.
Výberové konanie na voľbu kontrolóra obce II. Tlačiť
V súlade s ustanovením §-u 18 a 18 a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

OBEC Veľká Hradná

vyhlasuje výberové konanie na voľbu

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  Veľká Hradná

(ďalej len obec)

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce zašlú, alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do  16. 8. 2017 do 15:00 hod.

na Obecný úrad Veľká Hradná, Veľká Hradná č. 42, 913 24 Veľká Hradná

v uzatvorenej obálke označenej:

„ VOĽBA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE - NEOTVÁRAŤ ! “

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční 13. 9. 2017 

Požiadavky:

·       ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ,

·       úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní,

·       súhlas so zverejnením osobných údajov na vykonanie voľby v obecnom zastupiteľstve (ďalej len OcZ),

·       profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

·       výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

·       znalosti základných a ekonomických noriem  samosprávy.

Všeobecné podmienky :

·       týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 2,6 hod. týždenne.

 

Zverejnené na :

-   webovej stránke obce – www.velkahradna.sk

-   úradnej tabuli Obecného úradu Veľká Hradná

Veľká Hradná dňa, 26. 6. 2017

Bc. Anna Petríková, v.r.
starosta obce

 
© 2017 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec