Aktuality arrow Aktuality arrow Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie
Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie Print
There are no translations available

Obecný úrad uporňuje občanov, že pri nakladaní s odpadovými vodami ako je voda zo žúmp, čističiek, septikov, je každý ich pôvodca povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.

Za nakladanie s odpadovými vodami zodpovedá jeho pôvodca.

Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle zákona o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta. Tento priestupok prejednáva príslušný okresný úrad.

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať spôsobom určeným v zákone: vývoz oprávnenou osobou na čistiareň odpadových vôd.

 
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec