Aktuality arrow Aktuality arrow Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Tlačiť

V súlade s ustanovením §-u 18 a 18 a) zákona NR SR č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 

Obec Veľká Hradná 

vyhlasuje výberové konanie na voľbu

 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÁ HRADNÁ

(ďalej len obec)

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (uvedené nižšie)

 

do 7. 12. 2018 do 12:00 hod.

na Obecný úrad Veľká Hradná č. 42, 913 24 Veľká Hradná

v uzatvorenej obálke označenej 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ!“

 

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Požiadavky:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  • úradne overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • znalosti základných a ekonomických noriem samosprávy.

 

Všeobecné podmienky:

  • týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 2,6 hod.

Zverejnené na:

  Veľká Hradná, dňa 25. 10. 2018

 

Bc. Anna Petríková, v.r.

starosta obce

 
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec