Aktuality arrow História obce arrow Významné osobnosti obce arrow prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc.
prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. Print
There are no translations available

prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc.
Matematik.

 

* 2. 8. 1929, Veľká Hradná
† 21.11.1990, Bratislava


Tibor Neubrunn     Narodil sa 2. augusta 1929 vo Veľkej Hradnej, okres Trenčín. Počas 2. svetovej vojny mal ťažké detstvo, keď mu z rasových príčin nedovolili ani navštevovať školu. To mohol až po oslobodení, kedy maturoval v r. 1950 na gymnáziu v Trenčíne. Už ako študent obetavo doučoval svojich kolegov matematiku. Bol všestranne nadaný a pôvodne chcel študovať na vysokej škole jazyky. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval matematiku. Promoval v r. 1954. Od r. 1953 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK ako asistent, od r. 1965 ako docent. V r. 1980 prechádza na novovytvorenú Matematicko-fyzikálnu fakultu UK a v tom istom roku sa stáva profesorom. Hodnosť CSc. získal v r. 1964, hodnosť DrSc. v r. 1979.
     V šk. r. 1967/68 bol profesorom na univerzite v Bagdade a v r. 1972/73 a 1973/74 na univerzite v St. Salvadore v Brazílii. Po návrate z Bagdadu viedol od r. 1969 Katedru matematickej analýzy a od r. 1979 Katedru teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Medzitým, v školskom roku 1971/72 bol prodekanom pre štúdium popri zamestnaní Prírodovedeckej fakulty UK.
     Jeho rozsiahlu vedeckú činnosť dokumentujú 4 monografie a 56 vedeckých článkov, ktoré publikoval samostatne, alebo v spolupráci s inými autormi. Svoj talent spojený s húževnatosťou a odvahou prejavil aj pri štúdiu nových matematických disciplín, ktoré sa predtým u nás nepestovali. Tak napr. inicioval na Slovensku štúdium kvantových logík, pričom neskôr slovenská škola kvantových logík dosiahla medzinárodné uznanie. Založil tiež a viedol seminár z teórie multifunkcií. Dlhé roky pomáhal prof. Šalátovi pri vedení seminára z teórie reálnych funkcií a založil tradíciu letných škôl z teórie reálnych funkcií, z ktorých sa stali významné medzinárodné podujatia a konajú sa v pravidelných dvojročných intervaloch dodnes. Vychoval 12 nových vedeckých pracovníkov, mal schopnosť zhromaždiť okolo seba veľkú skupinu vedeckých pracovníkov a úspešne ich inšpirovať a povzbudzovať. Okrem reálnych funkcií sa venoval najmä teórii miery a jej aplikáciám.
     Prof. Neubrunn patril k výrazným pedagogickým osobnostiam na PFUK, resp. MFF UK. Zdroje jeho pedagogických schopností treba hľadať v odbornej erudovanosti, v skĺbenosti vedeckej a pedagogickej činnosti. Nikdy sa nechoval k študentom povýšenecky, pristupoval k nim ako k mladším kolegom, trpezlivo s nimi komunikoval bez najmenšieho náznaku irónie. Zanechal impozantné pedagogické dielo pozostávajúce z 12 knižných publikácií a viacerých článkov. Bytostne miloval svoje povolanie učiteľa a svoju profesiu. Tolerantnosť, úcta k názoru druhého, skromnosť, intenzívna túžba po poznaní, zmysel pre spravodlivosť a celý rad ďalších kladov vytvárali vo svojom vzájomnom pôsobení pozoruhodnú osobnosť. Poslucháč v jeho prítomnosti okamžite vytušil spriaznenú dušu, priateľa, ktorý spolu s ním ruka v ruke ide za poznaním. Jeho výklad nezastrašoval, skôr pripomínal otváranie dverí do nepoznanej a krásnej komnaty a bol vždy spojený so vznikom pocitu harmónie a krásna matematických modelov a štruktúr. Vedel povzbudiť poslucháča alebo kolegu vo chvíli, keď tento strácal istotu. V zložitých spoločenských situáciách sa dokázal účinne zastať svojich kolegov.
     Mal nespočítateľné množstvo vedeckých a vedecko-organizačných funkcií. Bol aj predsedom pobočky JSMF Bratislava I. (1975-1978) a dlhé roky členom Vedeckého kolégia SAV pre matematiku. V r. 1981 sa stal Zaslúžilým a v r. 1990 Čestným členom JSM F.
     „Čím sa vyznačuje duša, či duch matematiky?", pýta sa T. Neubrunn v jednom zo svojich posledných článkov, publikovaných až po jeho smrti a sám si odpovedá: „...je to bezpochyby výchova človeka k túžbe po hľadaní pravdy." To bolo aj krédo jeho príkladného života.
     Zomrel po dlhej, ťažkej chorobe 21. novembra 1990 v Bratislave.

 
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec