Aktuality arrow Aktuality arrow Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná tel: +421 32 64 87 241, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , http://www.velkahradna.sk

 

OBEC VEĽKÁ HRADNÁ

Veľká Hradná č. 42, 913 24 Veľká Hradná 

č. j.81/2019                                          Veľká Hradná 24.04.2019

 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Veľká Hradná v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

 

Základnej školy s materskou školou Veľká Hradná č. 299

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup: 1. 7. 2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

1.      osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov,

2.      najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

3.      absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),

4.      bezúhonnosť,

5.      zdravotná spôsobilosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-       písomná prihláška do výberového konania,

-       overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-       štruktúrovaný profesijný životopis,

-       doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,

-       doklad o dĺžke pedagogickej praxe,

-       písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,

-       lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,

-       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte osobne do podateľne Obecného úradu Veľká Hradná, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Veľká Hradná, Veľká Hradná č. 42, 913 24 Veľká Hradná.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ – neotvárať!“

Uzávierka prijímania obálok je do 15. 5. 2019

Bc. Anna Petríková, v. r.                                                                                           starosta obce

 
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec