Aktuality arrow Aktuality arrow Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou V.Hradná
Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou V.Hradná Print
There are no translations available

Výzva na voľby členov rady školy

 

VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

 

Obec Veľká Hradná vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Veľká Hradná č. 299

Obec Veľká Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Veľká Hradná č. 299, podľa § 25, odseku 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov a §1 odsek 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ý z v u

 na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Veľká Hradná č. 299 v súlade s ustanovením §25 ods.4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:

  1. dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

  2. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

  3. štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a

  4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Voľby členov rady školy  zabezpečí a uskutoční v termíne do 15. 6. 2019 riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná,  v zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,  ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa Obce Veľká Hradná rozhodne zriaďovateľ.

Veľká Hradná, dňa 4. 6. 2019

                                         starosta obce Bc. Anna Petríková, v.r.          

 
© 2021 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec