Aktuality arrow Aktuality arrow Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok
Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok Print
There are no translations available

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 schválený uznesením OZ č. .............../2019  dňa ......

 

NÁVRH

 

           V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

 

A.    Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019:

 

1.     Predloženie priebežnej  správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. pravidelne raz za rok.

2.     Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov a občanov. 

 

B. Kontrolná činnosti na II. polrok 2019

 

1.     Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022.

2.     Kontrola došlých a odoslaných faktúr.

3.     Kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.

4.     Kontrola účtovných pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.

 

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná

 

1.     Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2.     Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

3.     Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre RVC na vybrané termíny

 

 

                                                                       .................................................

                                                                          Bc. Eva Masárová

                                                                          hlavný kontrolór obce

 

Vyvesené: 16. 9. 2019 

 

 

 
© 2021 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec