Aktuality arrow Aktuality arrow Návrh Dodatok č. 2 k VZN
Návrh Dodatok č. 2 k VZN Print
There are no translations available

 

„N á v r h“

Dodatok č. 2

                                   k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Hradná

 

 

Nahrádza sa:

odsek 1 v § 19 Čl. IV. novým odsekom 1, ktorý znie:

1) Sadzba poplatku v obci Veľká Hradná je

-          0,0548 € za osobu a kalendárny deň

-   0,015 € za kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

 

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 30. 10. 2019

Účinnosť od: 1. 1. 2020

 

                                                                                         Bc. Anna Petríková, v. r.

    starosta obce

 

Vyvesené:          4.11.2019

Zvesené:

 
© 2021 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec