Aktuality arrow Aktuality arrow Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 Tlačiť
PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
schválený uznesením OZ č. .............../2020 dňa ......

NÁVRH
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2020 zameraná na nasledovné činnosti:
A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020:
1. Predloženie priebežnej správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.              pravidelne raz za rok.
2. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe          podnetov poslancov a občanov.
B. Kontrolné činnosti na I. polrok 2020

1. Kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.
2. Kontrola vybavovania sťažností.
3. Rozhodnutie o vyrubení poplatku za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu.
4. Kontrola účtovných pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.
C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná
1. Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v              zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.
3. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre            RVC na vybrané termíny


.................................................
Bc. Eva Masárová
     hlavný kontrolór obce

Vyvesené dňa 3.2.2020 
 
© 2021 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec