Aktuality arrow Aktuality arrow RÚVZ Trenčín - Verejná vyhláška - COVID19 20.8.2020
RÚVZ Trenčín - Verejná vyhláška - COVID19 20.8.2020 Print
There are no translations available

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
 
so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Číslo: RUVZ/2020/04034-002
Trenčín: 19.08.2020
 
 
Verejná vyhláška
 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
R O Z H O D N U T I E
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ Trenčín“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje tieto
 
o p a t r e n i a:
 1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov a alkoholických nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.
2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom sa nariaďuje úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí a to do 23.00 hod. príslušného dňa a zároveň sa nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb.
strana 2 z 4 rozhodnutie RUVZ/2020/04034-002, dňa 19.08.2020
3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom obmedzuje kapacita plavárni a letných kúpalísk na 50% zo stanovenej kapacity.
4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a dôsledne dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky.
5. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“)
V záujme ochrany zdravia obyvateľstva, zabránenia vzniku nových ohnísk, zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia sa
a) všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov
b) prevádzkovateľom výrobných prevádzkarní sa odporúča vypracovanie krízového plánu so zapracovaním príslušných opatrení vydaných ÚVZ SR vzťahujúcich sa na výrobné prevádzky
c) neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte
 
Termín: od 20.08.2020 od 00:00 hod. do 31.08.2020 do 24:00 hod.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 
Odôvodnenie:
RÚVZ Trenčín eviduje od 01.08.2020 ku dňu vydania tohto rozhodnutia výrazný nárast počtu osôb v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. V súvislosti s potvrdeným prípadmi ochorení RÚVZ Trenčín eviduje od 01.08.2020 päť ohnísk nákazy COVID-19. Za obdobie od 01.08.2020 do vydania rozhodnutia do 19.08.2020 RÚVZ Trenčín zaznamenal v okrese Trenčín 50 nových prípadov ochorenia (od začiatku pandémie 90 prípadov s chorobnosťou 78,7 na 100 000 obyvateľov); v okrese Bánovce nad Bebravou 36 nových prípadov ochorenia (od začiatku pandémie 68 prípadov s chorobnosťou 186,9 na 100 000 obyvateľov); v okres Nové Mesto nad Váhom 25 nových prípadov ochorenia (od začiatku
strana 3 z 4 rozhodnutie RUVZ/2020/04034-002, dňa 19.08.2020
pandémie 61 prípadov s chorobnosťou 97,6 na 100 000 obyvateľov). Chorobnosť COVID-19 v rámci Slovenskej republiky je 53,2 na 100 000 obyvateľov.
Na základe uvedeného bolo zvolané zasadnutie Krízového štábu Okresného úradu Trenčín dňa 18.8.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v Trenčianskom kraji a boli prijaté vyššie uvedené opatrenia.
 
Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomaticky (bezpríznakovo), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Z dôvodov ochrany rizikových skupín je vydaný zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti s trvalým pobytom s výnimkou vonkajších priestoroch ZSS za podmienky dodržania a rešpektovania všetkých nariadených hygienických opatrení.
Organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Zákaz organizovania všetkých podujatí v nočných hodinách je vydaný z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy.
Uvedené opatrenia sú jednými z opatrení na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2).
RUVZ Trenčín týmto opatrením v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.
 
Organizovanie rodinných osláv odporúča prehodnotiť, minimalizovať počty zúčastnených osôb ( prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí).
RÚVZ Trenčín odporúča výrobným prevádzkarniam vypracovanie krízového plánu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a dodržanie všetkých platných opatrení vydaných ÚVZ SR vzťahujúcich sa na prevádzky.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu ochorenia COVID 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 242/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
Na základe týchto skutočností a vychádzajúc zo záverov Krízového štábu Okresného úradu Trenčín zo dňa 18.8.2020 bolo nutné v súlade § 48 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia.
strana 4 z 4 rozhodnutie RUVZ/2020/04034-002, dňa 19.08.2020
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 
P o u č e n i e
 
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal.
Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.
 
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
 
Rozhodnutie sa doručí::
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 20A, 91101 Mesto Mesto Trenčín, Mierové námestie 2 ,911 01 Trenčín
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Biskupský úrad v Nitre. Nám. Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A,. 950 50 Nitra
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Vyvesené dňa: 19.08.2020
Zvesené dňa:
 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec