Aktuality arrow Aktuality arrow Nájom obecných pozemkov-zámer
Nájom obecných pozemkov-zámer Print
There are no translations available

 

Obec Veľká Hradná

na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkej Hradnej

č.9/2021 zo dňa 26.03.2021

zverejňuje zámer

 

v zmysle § 9a ods. 9/ písm. c) zákona NR SR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na

prenájom  nehnuteľností:

 

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1391/1 – ostatná plocha o výmere 2.436 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1394/1 – ostatná plocha o výmere 4.174 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1395 – ostatná plocha o výmere 2.518 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1400 – ostatná plocha o výmere 445 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1402 – ostatná plocha o výmere 4.162 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1403 – ostatná plocha o výmere 1.071 m²,

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1404 – ostatná plocha o výmere 816 m² a

·       pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 1406/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m²,

 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Hradná, obec Veľká Hradná, okres Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 2006, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľká Hradná (ďalej len „nehnuteľnosti“).

Nehnuteľnosti podľa tohto bodu vo vlastníctve prenajímateľa sú  priľahlé lúky k areálu Kaštieľa Patrovec, ktorý vlastní a prevádzkuje nájomca.  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa

v zmysle § 9a ods. 9/ písm. c) zákona NR SR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do dlhodobého nájmu v trvaní 20 rokov žiadateľovi:

Kaštieľ Patrovec s.r.o., Trenčianske Jastrabie 117, 913 22 Trenčianske Jastrabie, Slovenská republika,            IČO: 51 902 621

 

Obecné zastupiteľstvo Veľká Hradná na svojom zasadnutí dňa 26.03.2021 schválilo cenu nájmu vo výške 3 000 Euro/rok (slovom tritisíc  eur). Nehnuteľnosti sa nachádzajú  v katastrálnom území Veľká Hradná.

 

Tento zámer prenájmu  pozemkov vo vlastníctve obce ( § 9a ods.9) písm. c) z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí), bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Veľká Hradná dňa 26.03.2021 uznesením č. 9/2021.

 

Dôvodová správa:

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajaté nehnuteľnosti budú využívané vo verejnom záujme a , že prenajímané nehnuteľnosti sú súčasťou areálu Kaštieľ Patrovec vo v vlastníctve nájomcu a areál je  prevádzkovaný nájomcom. Z tohto dôvodu sa na nájom pozemkov podľa tejto zmluvy neviaže povinnosť primerane použiť ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7  § 9a zákona o majetku obcí a teda nie je potrebné realizovať nájom na základe verejnej obchodnej súťaže.

Nájomca je podnikateľom, ktorý prevádzkuje areál bývalej školy v prírode, nazývaného tiež Kaštieľ Patrovec, tvorený stavbami v jeho vlastníctve, pričom tento areál je rekreačným, ubytovacím a stravovacím zariadením pre verejnosť, okrem iného tiež pre obyvateľov obce Veľká Hradná. Areál Kaštieľa Patrovec je miestom vhodným tiež pre spoločenské podujatia. V súvislosti s prevádzkou areálu sú vytvorené pracovné príležitosti pre obyvateľov obce Veľká Hradná, obyvatelia obce majú rozšírené možnosti spoločenského vyžitia a trávenia voľného času a obec sa turisticky zatraktívni. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia areálu Kaštieľa Patrovec a nájomca plánuje vykonať ďalšie rekonštrukčné práce a investície do areálu. Celý projekt rekonštrukcie a prevádzky areálu Kaštieľa Patrovec  má verejnoprospešný charakter.

 

Vo Veľkej Hradnej dňa 29.03.2021

 

                                                                                                                            Ing. Pavol Ježík

                                                                                                                             starosta obce


 

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec