Aktuality arrow Aktuality arrow Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 Print
There are no translations available

                                                       PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 schválený                                                                uznesením OZ č. .............../2022  dňa ......

 

           "NÁVRH"

 

 

            V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2022 zameraná na nasledovné činnosti:

 

 

A.    Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022:

 

1.      Predloženie priebežnej  správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. pravidelne raz za rok.

2.      Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov a občanov. 

 

 

B.     Kontrolné činnosti na I. polrok 2022

 

1.      Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce.

2.      Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2022.

3.      Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obecnej samosprávy.

4.      Kontrola došlých a odoslaných faktúr v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.

 

 

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná

 

1.      Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2.      Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

3.      Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre RVC na vybrané termíny

 

 

 

 

 

 

                                                                       .................................................

                                                                          Ing. Eva Masárová

                                                                          hlavný kontrolór obce

 

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec