Prísny zákaz rozkopávok

Obec Veľká Hradná vydáva prísny zákaz rozkopávky miestnej

komunikácie a verejných priestranstiev v celej obci bez

povolenia a oznámenia obci.

 

Nedodržanie tohoto zákazu sa bude riešiť priestupkovým

konaním a finančnou pokutou.