Prevod majetku zámer

Zverejnenie zámeru

 

Obec Veľká Hradná zverejňuje svoj zámer uskutočniť prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o pozemky CKN parcela č. 815/134, CKN parcela č. 783/18 a CKN parcela č. 815/83  nachádzajúce sa v k. ú. obce Veľká Hradná podľa VZN č. 3/2011, čl. IV., ods. 4, písm. e).

 

Bližšie informácie môžete získať na Obecnom úrade Veľká Hradná do 5. 10. 2017 do 15,00 hodiny.