Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie

Obecný úrad uporňuje občanov, že pri nakladaní s odpadovými vodami ako je voda zo žúmp, čističiek, septikov, je každý ich pôvodca povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.

Za nakladanie s odpadovými vodami zodpovedá jeho pôvodca.

Ak občan vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, dopúšťa sa priestupku v zmysle zákona o vodách, za čo mu môže byť uložená pokuta. Tento priestupok prejednáva príslušný okresný úrad.

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať spôsobom určeným v zákone: vývoz oprávnenou osobou na čistiareň odpadových vôd.