Zasadnutie OZ V.Hradná
There are no translations available

Zasadnutie OZ V. Hradná sa uskutoční dňa 20. 3. 2019 

o 18:00 hod. na obecnom úrade.


Program zasadnutia:

 

  1.       Kontrola plnenia uznesení
  2. Sprístupnenie pozemku par.č. 551
  3. Kronika obce za rok 2017
  4. VZN č. 1/2019
  5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce
  6. Organizačné záležitosti

 

V

V Vyvesené: 17. 3. 2019

Z Zvesené : 1. 4. 2019