Zasadnutie OZ V. Hradná
There are no translations available

Zasadnutie OZ V. Hradná sa uskutoční dňa 24. 4. 2019 o 

18:00 hod. na obecnom úrade s týmto programom: 

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Zásady odmeňovania poslancov

3. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií

4. Zriadenie vecného bremena - napojenie na cestu 3. tr.

5. Organizačné záležitosti 

 

Vyvesené: 21. 4. 2019

Zvesené:  6. 5. 2019