Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok
There are no translations available

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 schválený uznesením OZ č. .............../2019  dňa ......

 

NÁVRH

 

           V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

 

A.    Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019:

 

1.     Predloženie priebežnej  správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. pravidelne raz za rok.

2.     Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov a občanov. 

 

B. Kontrolná činnosti na II. polrok 2019

 

1.     Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022.

2.     Kontrola došlých a odoslaných faktúr.

3.     Kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.

4.     Kontrola účtovných pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.

 

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná

 

1.     Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2.     Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

3.     Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre RVC na vybrané termíny

 

 

                                                                       .................................................

                                                                          Bc. Eva Masárová

                                                                          hlavný kontrolór obce

 

Vyvesené: 16. 9. 2019