Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
There are no translations available
PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
schválený uznesením OZ č. .............../2020 dňa ......

NÁVRH
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2020 zameraná na nasledovné činnosti:
A. Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020:
1. Predloženie priebežnej správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.              pravidelne raz za rok.
2. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe          podnetov poslancov a občanov.
B. Kontrolné činnosti na I. polrok 2020

1. Kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.
2. Kontrola vybavovania sťažností.
3. Rozhodnutie o vyrubení poplatku za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu.
4. Kontrola účtovných pokladničných dokladov v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.
C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná
1. Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v              zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.
3. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre            RVC na vybrané termíny


.................................................
Bc. Eva Masárová
     hlavný kontrolór obce

Vyvesené dňa 3.2.2020