Aktuality arrow Aktuality arrow Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 Print
There are no translations available

                                  PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 schválený uznesením OZ č. .............../2020  dňa ......

                                  NÁVRH

 

            V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2020 zameraná na nasledovné činnosti:

 

A.    Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020:

 

1.      Predloženie priebežnej  správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990  Zb. pravidelne raz za rok.

2.      Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na     základe podnetov poslancov a občanov. 

 

 B.     Kontrolné činnosti na II. polrok 2020

1.      Kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.

2.      Kontrola prijatých dotácií na prenesený výkon správy.

3.      Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr stanoveným spôsobom počas obdobia II. polroka 2020.

4.      Kontrola pokladne, došlých a odoslaných faktúr v ZŠ s MŠ Veľká Hradná.

  

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná

 

1.      Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2.      Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

3.      Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre RVC na vybrané termíny

 

  

                                                                       .................................................

                                                                          Bc. Eva Masárová

                                                                          hlavný kontrolór obce

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec