Aktuality arrow Aktuality arrow Informačný list - VOĽBY do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020
Informačný list - VOĽBY do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020 Print
There are no translations available

Informačný list

 

k spracúvaniu osobných údajov osôb s trvalým pobytom na území obce Veľká Hradná starších ako 18 rokov, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 3. októbra 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, ktoré neboli získané od dotknutej osoby

(podľa čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Prevádzkovateľ

Obec Veľká Hradná

IČO: 00 312 134

Adresa: 913 24  Veľká Hradná č. 42

 

Zodpovedná osoba

 

Ing. Iveta Kopecká

Veľká Hradná č. 6

Telefón: 0910 949 266

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


 

Právny základ spracúvania

 Osobné údaje sú spracúvané na základe:

˗          § 4, § 9 ods. 1 a ods. 8 a § 35 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obce vedú stály zoznam voličov, v ktorom sa vyznačuje prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona. Spolupráca pri spracúvaní osobných údajov medzi orgánmi verejnej moci je vykonávaná z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.

 

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom

 

1. Účelom spracúvania je výkon volebného práva a organizácia volieb do orgánov samosprávy obcí a ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Obec je povinná aktualizovať zoznamy voličov v súčinnosti s územne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva o osobné údaje dotknutých osôb s trvalým pobytom na jej území, starších ako 18 rokov, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí, vyhlásených na 03. 10. 2020 obmedzená osobná sloboda z dôvodov ochrany verejného zdravia. Účelom spracúvania osobných údajov je evidovanie prekážky práva voliť v zoznamoch voličov (podľa § 4 písm. a/ zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2. Účelom spracúvania osobných údajov je aj preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov ako súčasť registratúrneho poriadku obce (podľa § 39 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
.

   

Kategórie spracúvaných osobných údajov

O osobách s trvalým pobytom na území obce s právom voliť sú spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu (v rozsahu názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu) a informácia o prekážke práva voliť.

 

O osobách s trvalým pobytom na území obce s právom voliť, ktorí sú cudzinci sú spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, adresa trvalého pobytu (v rozsahu názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu) a informácia o prekážke práva voliť .


Príjemcovia

Osobné údaje nebudú poskytované.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného prenosu.

 

Doba uchovávania

-            Zoznamy dotknutých osôb poskytnuté územne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa budú uchovávať najdlhšie do podpísania zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (maximálne
72 hodín)

-            Zoznamy voličov od okrskových volebných komisií na účel preukazovania a uplatňovania právnych nárokov ako súčasť registratúrneho poriadku obce - 2 roky

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov a na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť osobne a písomne  na Obec Veľká Hradná, 913 24  Veľká Hradná č. 42, elektronicky alebo emailom  na adrese This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť identifikácia dotknutej osoby v rozsahu mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a rodného čísla (u cudzincov pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, dátum narodenia).

 

Právo podať návrh na začatie konania

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú spracúvané pre účely automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 

Zdroj z akého pochádzajú osobné údaje

Územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec