Aktuality arrow Aktuality arrow Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 Print
There are no translations available

"NÁVRH"

PLÁN

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 schválený uznesením OZ č. .............../2021  dňa ......

 

            V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2021 zameraná na nasledovné činnosti:

  

A.    Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021:

 

1.      Predloženie priebežnej  správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. pravidelne raz za rok.

2.      Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov a občanov. 

  

B.     Kontrolné činnosti na I. polrok 2021

 

1.      Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce.

2.      Kontrola odberateľských faktúr obce.

3.      Kontrola zamestnávania pracovníkov na dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej činnosti.

4.      Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v I. polroku 2021.

 

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Veľká Hradná

 

1.      Súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2.      Ďalšia činnosť v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva.

3.      Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce - vzdelávanie – semináre RVC na vybrané termíny

 

 

 

 

 

 

                                                                       .................................................

                                                                          Ing. Eva Masárová

                                                                          hlavný kontrolór obce

 

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec