Obec Veľká Hradná
ObecVeľká Hradná

Bevatron – oznámenie o začatí stavebného konania


OBEC VEĽKÁ HRADNÁ
913 24 Veľká  Hradná

OcÚ  062/2022-001/Mi

dňa 11.02.2022

Vybavuje: Ing. Mitický ( 0902911218), Jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí

Obec Veľká  Hradná                                                              

Trenčianske Jastrabie


VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Označí príslušná obec.


Obec Veľká Hradná

Obec Trenčianske Jastrabie.


O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, na základe poverenia pre Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron s.r.o., so sídlom ul. G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 649 973, podal dňa 07.02.2022  žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

TN_A1_Dubodiel,Patrovec VNK 230, VNK,VNV

SO 01 - VN ZEMNÉ VEDENIE

SO 02 - DEMONTÁŽ VNV

SO 03 - HDPE chránička pre optiku


Stavba je umiestnená na pozemkoch k.ú. Veľká Hradná, parcely reg. C-KN: 1345, 1410, 1409, 1385, 1358, 1349; k.ú. Trenčianske Jastrabie, parcely reg. C-KN: 3917, 3983/1, 2554, 2555, 2557.  Celá trasa je vedená mimo zastavaného územia Obce Veľká  Hradná  a Trenčianske Jastrabie. Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté.

Územné rozhodnutie:  vydala  Obec Veľká  Hradná  pod zn.  OcÚ  279/2021-001/Mi  dňa 28.09.2021

Obec Veľká  Hradná ako príslušný stavebný úrad na základe určenia podľa §119 ods.3 v spojení s § 117 ods. 1. zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 61 odst. 2 stavebného zákona, týmto 

oznamuje

začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám.

Popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie nového VN káblového vedenia. Zakabelizovaním sa eliminuje poruchovosť VN linky, zaniká ohrozovanie vtákov z titulu možného dotyku s vysokým napätím. Vybudovaním stavby dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a dosiahne sa spoľahlivejšia distribúcia elektriny v predmetnom území.

SO 01 - VN ZEMNÉ VEDENIE: Výstavba podzemných VN káblových úsekov, typu 22kV-NA2XS(F)2Y 3x1x240 v celkovej dĺžke trasy cca. 495 m, výstavba 2 ks nových koncových stĺpov.

SO 03 - HDPE chránička pre optiku: Výstavba chráničky optického kábla v tesnom súbehu s VN káblom, typu HDPE 40/33 mm v dĺžke trasy cca. 495 m.

Nakoľko bolo vydané rozhodnutie o umiestnení,  stavby upúšťa sa od ústneho konania a miestneho zisťovania. Účastníci  stavebného konania  môžu  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Obecnom úrade Veľká  Hradná,   počas úradných dní (V súlade s § 61 odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje lehotu 7 dní od doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok účastníkmi konania. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány štátnej správy sú v zmysle § 61 odst. 6 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, ako účastníci konania. Ak niektorý dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, požiada tunajší stavebný úrad o predĺženie lehoty na vyjadrenie.

Ak niektorý dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.


Ing. Pavol Ježík
starosta Obce Veľká Hradná


Doručí sa:

1. Bevatron s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky

2. verejná vyhláška podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona – líniová stavba

3. Ing. Georgína Cigáňová . Jelšovce  s.č. 354, 951 43, JELŠOVCE - projektant

Na vedomie:

4. Okresný úrad, odbor  pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

5. Okresný úrad, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

6. Slovenský pozemkový  fondu, Búdková č.36, 81715 Bratislava

7. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

8. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19  Bratislava 26

10. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina

11. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

12. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

13. SVP, š.p. Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 15, 955 01 Topoľčany

Zverejňovanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasie

dnes, utorok 4. 10. 2022
slabý dážď 15 °C 7 °C
streda 5. 10. zamračené 15/6 °C
štvrtok 6. 10. zamračené 19/8 °C
piatok 7. 10. polojasno 20/10 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ObecVeľká Hradná

Obec Veľká Hradná